ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง (หาดใหญ่ รุ่นที่ 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดและหลักการของกฎหมายปกครองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และได้กำหนดให้มีการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับผู้เข้าอบรมที่ไม่มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต และเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมดังกล่าว  ในโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น   ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยคณะนิติศาสตร์ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น  ซึ่งกฎหมายเป็นบรรทัดฐานทางสังคมอย่างหนึ่งที่ใช้บังคับความประพฤติของสมาชิกในสังคม ทำให้สังคมมีระเบียบวินัย หากไม่มีกฎหมายก็จะเกิดปัญหาความขัดแย้ง การรู้กฎหมายจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคน

               โดยโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น   มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายและจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเพราะการประกอบอาชีพต่าง ๆ ล้วนอาศัยกฎหมาย

4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเมื่อได้รู้กฎหมายแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วนรวมถึงการใช้สิทธิต่างๆ ตามกฎหมายก็จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของการปกครองและการบริหารงานทางการเมืองสร้างความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมให้แก่สังคม

5) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการศึกษาต่อด้านกฎหมายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านกฎหมายในอนาคตได้

              การจัดโครงการดังกล่าว การได้ดำเนินการตั้งแต่วเรียบร้อยโดยทั่วไป ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่  6   ตุลาคม 2562               กำหนดจัดอบรมจำนวน 30 ชั่วโมงและกำหนดจัดบรรยายกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบศาล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 24 คน จัดอบรมห้อง ณ ห้องบรรยาย LAW 503 ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

             บัดนี้ โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น ได้สำเร็จตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรกฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชนที่ ก.ศป. รับรอง และมีผู้ผ่านการอบรม

จำนวน 24 คน  ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตร “อบรมหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น” จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

              ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดโครงการทุกฝ่าย และหวังว่าท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป