คณะนิติศาสตร์ รับสมัครผู้อบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต)

คณะนิติศาสตร์ รับสมัครผู้อบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต)

Read more...

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ตามหลักสูตรและผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก. ศป. รับรอง รุ่นที่ 1 (ภูเก็ต)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ตามหลักสูตรและผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก. ศป. รับรอง รุ่นที่ 1 (ภูเก็ต)

Read more...

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนอุปกรณ์การศึกษา

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนอุปกรณ์การศึกษา

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ( TCAS รอบที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2563  โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ( TCAS รอบที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5)

Read more...

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ภาคการศึกษา 1/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคสมทบ/นักศึกษาปริญญาตรีใบที่สองร่วมกับคณะวิทยาการอิสลาม

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ภาคการศึกษา 1/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคสมทบ/นักศึกษาปริญญาตรีใบที่สองร่วมกับคณะวิทยาการอิสลาม

Read more...

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการปริญญาตรีใบที่สองตามความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และคณะวิทยาการอิสลาม

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการปริญญาตรีใบที่สองตามความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และคณะวิทยาการอิสลาม

Read more...

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจข้อสอบและการขอทบทวนการส่งคำตอบผ่านระบบ E-testing

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจข้อสอบและการขอทบทวนการส่งคำตอบผ่านระบบ E-testing

Read more...

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (3/2562)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (3/2562)

Read more...

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ตารางสอบและแนวปฏิบัติสำหรับการสอบปลายภาค 2/62  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ตารางสอบและแนวปฏิบัติสำหรับการสอบปลายภาค 2/62 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

Read more...

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 (ฉบับที่ 3)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 (ฉบับที่ 3)

Read more...

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 (ฉบับที่2)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 (ฉบับที่2)

Read more...